2. Díl – Druhy jednotek a poplachový plán

2. Díl – Druhy jednotek a poplachový plán

V dalším díle našeho pravidelně nepravidelného seriálu „Hasiči informují“ se podíváme na otázku, jaké jsou druhy jednotek požární ochrany (JPO), a jak se stát dobrovolným hasičem v dobrovolné jednotce.

Druhy jednotek požární ochrany definuje zákon o požární ochraně a rozděluje je takto:

1. Jednotka hasičského záchranného sboru (HZS) zřízená jako jednotka hasičského záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka záchranného útvaru hasičského záchranného sboru (ZÚ HZS), která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen „příslušník“) určených k výkonu služby na stanicích hasičského záchranného sboru,

2. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku (HZSp), která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, (dále jen „zaměstnanec podniku“),

3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,

4. Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (JSDHp), která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

Nutno zde zmínit i označení SDH, které je zapsaným spolkem a je často zaměňováno s JSDH. Je to ovšem velký rozdíl. SDH působí v oblasti prevence, kultury, sportu a práce s dětmi a mládeží a její funkce je důležitá pro veřejný život. Záchranné a likvidační práce ale provádí JPO, a tyto úkoly jsou definovány, a to v zákoně o požární ochraně takto: obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu. V rámci legislativy se jedná o rozdílné organizace, kdy jedna je zapsaný spolek (SDH) a druhá jednotka požární ochrany (JSDH). Často ale jsou členové JSDH i členové SDH, ale toto není podmínkou. Konkrétně v našem regionu je tato spolupráce velmi úzká. Obě organizace mají svoje úkoly a jejich činnost je velmi důležitá.

Členem SDH se člověk může stát vstupem do spolku, souhlasem se stanovami a zaplacením poplatku. Členství v JSDH je ovšem složitější a má jasně stanovená pravidla. Jedná se konkrétně o minimální věk 18let a zdravotní způsobilost, ale tím to nekončí, následně musí vzniknout vztah mezi členem a jednotkou, to může být buď dohoda o členství, nebo pracovně právní vztah. To ale také ještě není konec, dále totiž musí absolvovat základní odbornou přípravu v rozsahu min 40hodin a pro specifické činnosti musí absolvovat kurzy a školení pro získání odborné způsobilosti. Tyto způsobilosti mohou být? S-strojní (obsluha čerpadel a nástaveb), V-velitel, NDT-nositel dýchací techniky (možnost používat dýchací techniku), TCH-technik dobrovolné jednotky (odpovídá za technické, chemické, věcné prostředky JPO), TOOB-technik ochrany obyvatelstva (příprava na krizové situace), VZOHV-vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, OMP-obsluha motorových pil atd. Dále se musí podrobovat pravidelné odborné přípravě, a pravidelně se podrobovat zdravotním prohlídkám. Člen jednotky musí být všestranný a musí zvládat náročnou činnost za všech okolností. Dále musí zvládat obsluhovat spojovou techniku, a další věcné prostředky požární ochrany atd. Z toho všeho je zřejmé, že činnost v jednotce není pro každého, a to zejména z pohledu činnosti ve stresovém prostředí a v limitních situacích, kdy musí hasič zachovat klid a rozvahu. Největší nároky jsou ale kladeny na velitele, který odpovídá za zásah, členy a prostředky a nese právní odpovědnost. Často musí dělat rozhodnutí pod tlakem a v časové tísni.

Ale vraťme se ještě k druhům JPO.

JPO můžeme rozdělit i do kategorií, které nám definují další požadavky na jednotky a to takto:

Jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

1. JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace, výjezd do 2 minut

2. JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd do 5 minut

JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

3. JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd do 10 minut

JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

Jednotky s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

1. JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku, výjezd do 2 minut

2. JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, výjezd do 10 minut

3. JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, výjezd do 10 minut

Na závěr si můžeme konkrétně ukázat, jak správný název vypadá a co znamená a to s ohledem na náš region:
JSDH Třemošnice JPOII/1 znamená: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Třemošnice s výjezdem do 5minut jednoho výjezdového družstva ve zmenšeném počtu (1xvelitel a 3xhasič).

Dotazy k problematice hasičů můžete dále psát na adresu: udalostionline@post.cz nebo přes FB do zpráv.

Luboš Sobotka
Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník