Dozvuky mimořádného zasedání městského zastupitelstva

Dozvuky mimořádného zasedání městského zastupitelstva

Dubnové mimořádné zasedání městského zastupitelstva řešilo problematiku provozu čáslavské skládky – konkrétně navážení materiálu z lagun Ostramo. Jak bylo několikrát konstatováno, nejedná se o polotekuté kaly, jejichž nebezpečnost je stanovenými technologickými postupy snižována přímo v Ostravě a upravený materiál je následně spalován ve Vřesové na Sokolovsku. Materiál, který je ukládán na čáslavskou skládku, tedy rozhodně nedosahuje takových hodnot nebezpečných látek, přesto je řazen do kategorie nebezpečného odpadu, který však je možné na zdejší skládce dle všech jejích povolení ukládat. Město na rozhodování soukromé firmy, podnikající na jeho katastru podle zásad platné legislativy, nemá vliv. Toto jsou jednoznačné závěry, které na setkání s občany potvrdili jak představitelé společnosti AVE, tak ale i odborníci z Ministerstva životního prostředí a zástupce společnosti CZ BIJO, která prováděla podrobné rozbory veškerých složek materiálů, odtěžených v ostravských lagunách a jejich okolí.

Vraťme se ale krátce k diskusi, která se rozpoutala i mezi zastupiteli. Mezi dotazy, které byly vzneseny, se objevila i žádost o určení okamžiku, kdy se „původní skládka komunálního odpadu proměnila na skládku nebezpečného odpadu“.  Tento dotaz však byl zodpovězen ihned na místě a odpověď lze jednoznačně doložit materiály, vztahujícími se k dění v době zakládání čáslavské skládky. Jak ve stavebním povolení, jež nabylo právní moci 3. října roku 1994, tak i v kolaudačním rozhodnutí, které nabylo právní moci 28. 11. 1996, jsou jasně definovány plochy pro ukládání jednotlivých odpadových materiálů. Ani v jednom případě nechybí informace o složišti nebezpečného odpadu. Z těchto dokumentů tedy jednoznačně vyplývá, že již v době vzniku skládky byla tato koncipována jako skládka s povolením ukládat za stanovených podmínek nebezpečný odpad.

„Mrzí mě, že se ve městě – a to bohužel i mezi jeho zastupiteli – stále objevují informace o jakési pravděpodobně svévolné a utajované proměně kdysi nezávadné skládky komunálního odpadu na současnou skládku s povolením navážení například takového materiálu, jako jsou ostravské hlinky. Pokud by skládka takovéto povolení neměla, nemohla by například již před mnoha lety přijmout zeminu, kontaminovanou ropnými látkami, které unikly při havárii ropovodu v relativní blízkosti Čáslavi.

Rozumím rozhořčení obyvatel města, ale je skutečně třeba si v takových momentech nejprve zjistit skutečný stav věci. Pomluvy, negativní a zastrašující zprávy se šíří neuvěřitelnou rychlostí a bohužel se jen velmi těžko následně uvádějí na pravou míru,“ konstatoval starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který zároveň vyjádřil politování nad jednáním zástupců společnosti AVE CZ, vinou jejichž uzavřenosti a neposkytnutí odpovídajících a plných informací došlo k tomuto problému, který bohužel vyvolává určitou nedůvěru. „Mohu ale jednoznačně konstatovat, že ze strany vedení města byly v tomto směru vždy veřejnosti poskytovány veškeré získané informace,“ uzavřel starosta města.

-zn –