1. Díl – Pálení a vypalování

1. Díl – Pálení a vypalování

Vážení čtenáři Událostí Online,

poněvadž se na nás obracíte z různými prosbami o vysvětlení, nebo se na nás obracíte s dotazy ohledně činností složek IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba, policie) rozhodli jsme se pro Vás ve spolupráci s Hasiči Třemošnice připravit malý pravidelně nepravidelný seriál, který bude ony dotazy zodpovídat a informovat o aktuálních situacích.

Pro první díl jsme si připravili téma „Pálení a vypalování“.

V první řadě si musíme vysvětlit základní pojmy. Za pálení můžeme obecně považovat předem připravené a kontrolované spalování biologického odpadu. Jedná se o místo, kam se přepraví spalovaný materiál a ten se spaluje na jednom místě. Vypalování je plošné pálení porostu a trávy.

Vypalování trávy je v ČR zakázáno třemi zákony (o požární ochraně, ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti). Za tuto nelegální činnost může být osobě, která provádí vypalování uložena pokuta do výše 25 000Kč u fyzické osoby a až do výše 500 000Kč u právnické a podnikající fyzické osoby. Pálení biologického materiálu je povoleno, ale i to má svá pravidla, zejména v bezpečnosti a ohlašovací povinnosti pro právnické a podnikající fyzické osoby. Pálení je vhodné nahlásit i jako fyzická osoba (i když není povinnost) v případě, kdy předpokládáte větší pálení. Pro nahlášení pálení je nutné předat krajskému operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS) tyto informace: od kdy do kdy bude pálení probíhat, co se bude spalovat, jak bude provedeno protipožární opatření, kdo bude spalování provádět a telefonní kontakt na tuto osobu. Pálení lze nahlásit buď elektronicky na adrese https://paleni.izscr.cz/ a nebo na telefonní lince 950 570 113 či 950 570 213. K hlášení pálení nikdy nepoužívejte tísňovou linku 150.

Při pálení je nutno dodržovat alespoň tato základní pravidla:
1. důsledně dbát pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje,

2. velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely v době kdy je na místě přítomen dozor,

3. klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100  m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy apod. Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou.

4. místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

5. oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte,

6. při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,

7. osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

8. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

9. při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí – např. silném větru – pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste,

10. po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

11. při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh

12. lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Pálení lze ještě omezit či upravit místní (obecně závaznou) vyhláškou či předpisem.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat redakci Událostí Online na email udalostionline@post.cz

Zdeněk Sasín ml.
Luboš Sobotka